Činnost bezpečnostních agentur

Služby, které musí Bezpečnostní agetury a bezpečnostní služby musí perfektně ovládat:

Bezpečnostní agentura

Bezpečnostní agentury se dnes se změnou legislativy a sociální politiky státu mění i na "bič" na nepodstivé nemocné (kontrola nemocných). Bezpečnostní agetura již standardně obchází za firmy jejich zaměstnance a kontroluje zda li jsou řádně v pracovní neschopnosti doma.

Kamerové systémy

Nedílnou součástí snižování nákladů v každé firmě jsou kamerové systémy. Monitoring zaměstnanců i prostor je úspora času, kontrola pracovního nasazení a především nutnost menšího počtu zaměstnanců. Kamerové systémy odhalý krádeže i nepoctivé zaměstnance, nepotřebují žádnou obsluhu a kontrolovat je můžete z pohodlí domova přes internet. Moderní systémy jsou napojeny na policejní síť a tím chrání Váš majetek, protože zásahové jednotky okamžitě reagují na pohyb v nastavené detekční zóně.
zdroj informací:Bezpečnostní agentrura: ADRA GROUP s.r.o. - Kamerové systémy

Dokumenty upravující činnost bezpečnostních agentur a služeb :

 • A, Zákon 274/2008

 • (1) Bezpečnostní agentury a bezpečnostní služby provozující koncesovanou živnost ostraha majetku a osob nebo služby soukromých detektivů jsou povini zajistit, aby tyto činnosti vykonávali zaměstnanci odborně a zdravotně způsobilí.
  (2) Zdravotní způsobilost fyzické osoby zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření. Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí praktický lékař, u kterého je fyzická osoba registrovaná k léčebné péči.
  (3) Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem vnitra stanoví vyhláškou způsob provádění, formu a obsah psychologického a lékařského vyšetření, obsah psychologického posudku a lékařské zprávy a seznam tělesných a duševních vad, nemocí nebo stavů, které vylučují zdravotní způsobilost pro výkon činností podle odstavce 2.“.

  Přechodná ustanovení
  1. Bezpečnostní agentury či služby, které jsou fyzické nebo právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech podle přílohy č. 3 živnostenského zákona s předmětem podnikání ostraha majetku,osob a služby soukromých detektivů a vyšetřovatelů, musí nejpozději ve lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující odbornou způsobilost podle tohoto zákona. Nebudou-li doklady v této lhůtě doloženy, příslušný živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.
  2. Bezpečnostní agentury či služby, které jsou fyzické a právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech podle přílohy č. 3 živnostenského zákona s předmětem podnikání ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů musí nejpozději ve lhůtě 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit a na požádání příslušného živnostenského úřadu doložit, že činnosti směřující k ostraze života a majetku osob a služby soukromých detektivů budou vykonávány zaměstnanci, kteří splňují požadavky odborné způsobilosti podle přílohy č. 5 tohoto zákona a zdravotní způsobilost podle § 31a tohoto zákona.

 • B, Vyhláška MV 16/2009 sb.

 • VYHLÁŠKA (Pro bezpečnostní a detektivní agentury) ze dne 8. ledna 2009 Tato vyhláška upravuje podmínky pro získávání odborné způsobilosti.
  A)
  1, k provozování koncesované živnosti ostraha majetku a osob a koncesované živnosti služby soukromých detektivů,
  2, zaměstnance podnikatele provozujícího koncesovanou živnost ostraha majetku a osob nebo koncesovanou živnost služby soukromých detektivů,
  3, fyzických osob, po nichž zákon vyžaduje osvědčení o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost,
  B)
  1, způsob provádění zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné kvalifikace osoby vykonávající činnost ostraha majetku a osob nebo osoby vykonávající činnost služby soukromých detektivů (dále jen „zkouška“)
  2, obsahovou náplň zkoušky.

  Podmínky pro získávání odborné způsobilosti pro získání koncese pro provozování bezpečnostních agentur a služeb :
  Podmínkou pro získání odborné způsobilosti k provozování koncesované živnosti ostraha majetku a osob nebo koncesované živnosti služby soukromých detektivů, nebo výkonu činnosti ostraha majetku a osob nebo k výkonu činnosti služby soukromých detektivů, pro osobu uvedenou v § 1 písm. a) je složení zkoušky.

  Zkoušku provádí autorizovaná osoba splňující podmínky podle jiného právního předpisu upravujícího uznávání výsledků dalšího vzdělávání1), která je zároveň akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona o zaměstnanosti2) (dále jen „autorizovaná osoba“). (2) Na provádění zkoušky se použijí obdobně ustanovení jiného právního předpisu upravujícího uznávání výsledků dalšího vzdělávání1), není-li dále stanoveno jinak. (3) Zkouška se skládá v českém jazyce před tříčlennou zkušební komisí. (4) Členem zkušební komise nemůže být osoba, která je zaměstnancem, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu stejného podnikatele jako žadatel, ani podnikatel, který je zaměstnavatelem žadatele nebo pro kterého žadatel vykonává činnost ostraha majetku a osob nebo činnost služby soukromých detektivů.

  Bezpečnostní agentura ADRA GROUP s.r.o. | Dopravní server Doprava v Praxi